+31 6 22 16 27 87

Huishoudelijk reglement

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Taak van de voorzitter
Art. 1. De voorzitter of zijn plaatsvervanger heeft de leiding van alle vergaderingen. Hij doet daarin mededeling van alles wat sedert de vorige vergadering ten opzichte van de vereniging is voorgevallen. Hij tekent met de secretaris alle stukken van officiële aard, alsmede de goedgekeurde notulen van de vorige vergadering

Bestuursvergadering
Art 2. De voorzitter roept het bestuur zo dikwijls bijeen als hij nodig oordeelt. Hij is hiertoe verplicht indien twee bestuursleden dit verlangen. De oproeping geschiedt mondeling of schriftelijk met vermelding van de reden van de bijeenkomst, minimaal vier dagen tevoren, uitgezonderd spoedeisende gevallen, dan zo spoedig mogelijk.

Taak van de secretaris
Art. 3. De secretaris is belast met het voeren van de briefwisseling, het oproepen ter algemene vergadering van de leden, het samenstellen van de notulen, zowel die van de bestuurs- als van de ledenvergadering, het uitbrengen van het jaarverslag en voorts met alle werkzaamheden, welke tot die van het secretariaat kunnen geacht worden te behoren. De secretaris is belast met het beheer van het archief van de vereniging.

Taak van de penningmeester
Art. 4. De penningmeester is belast met de inning en het beheer van de gelden van de vereniging. Hij stelt bij het sluiten van het verenigingsjaar de jaarrekening en de verantwoording over het afgelopen jaar conform Boek 2 Titel 9 Burgerlijk Wetboek vast en legt deze ter onderzoek voor aan de in artikel 13 sub 4 van de statuten beschreven commissie. De leden van deze commissie treden bij toerbeurt af en zijn voor één jaar herkiesbaar. Voorts is de penningmeester verplicht te allen tijde zijn administratie aan het bestuur ter inzage te geven.

Taak van de havenmeester
Art. 5. De handhaving van het havenreglement is opgedragen aan de havenmeester.Bij afwezigheid van de havenmeester treedt een bestuurslid in zijn plaats.

Ledenvergadering
Art. 6. Op alle ledenvergaderingen moet bij de aanvang van de vergadering een presentielijst circuleren, waarop door alle aanwezige leden wordt getekend. Op alle vergaderingen, zowel bestuursvergaderingen als andere, worden de notulen van de vorige overeenkomstige vergadering vastgesteld. In de notulen moet zijn opgenomen hoeveel leden, inbegrepen de leden van het bestuur, op de desbetreffende vergadering aanwezig waren.

Vergaderingen
Art. 7. De algemene vergadering wordt uiterlijk in de maand juni gehouden. In deze vergadering wordt het jaarverslag en de jaarrekening uitgebracht. Voorts wordt door het bestuur een begroting van onkosten en opbrengsten over het lopende verenigingsjaar aan de leden voorgelegd. De commissie genoemd in artikel 13 lid 4 van de statuten brengt verslag uit over het financiële beheer en zij adviseert tot al of niet dechargering van de penningmeester.

Convocaties
Art. 8. De convocatie voor vergaderingen als gevolg van artikel 7 van het huishoudelijk reglement, moet minstens één week en ten hoogste vier weken tevoren aan de leden worden toegezonden. De convocatie bevat de onderwerpen en voorstellen welke op de vergadering zullen worden behandeld en verdere mededelingen welke ter kennis van de leden dienen te worden gebracht.

Niet geagendeerde onderwerpen
Art. 9. Niet geagendeerde onderwerpen kunnen slechts dan in behandeling worden genomen indien geen der aanwezige leden zich hiertegen verzet.

Presentielijst
Art. 10. Op alle ledenvergaderingen moet bij de aanvang van de vergadering een presentielijst circuleren, waarop door alle leden wordt getekend.

Rechtskracht besluiten
Art. 11. Besluiten in de Algemene Vergadering genomen, hebben alleen rechtskracht indien tenminste vijftien leden, uitgezonderd het bestuur, aanwezig zijn.

Inkomsten
Art. 12. De contributie, het entreegeld, de liggelden en het winterstallingsgeld voor het lopende jaar worden jaarlijks in de algemene vergadering vastgesteld. De notulen van deze vergadering dienen als bewijs.

Liggelden en contributies
Art. 13. Liggelden en contributies moeten voor de aanvang van het vaarseizoen zijn voldaan, doch uiterlijk 1 mei. Winterstallingsgelden dienen voor 1 december te zijn voldaan. Wanneer de gelden op deze data niet ontvangen zijn zal het bestuur over deze ligplaatsen kunnen beschikken.

Gebruik ligplaatsen
Art. 14
1. Toewijzing van ligplaatsen geschiedt door het bestuur. Ligplaatsen zijn niet wederverhuurbaar. Leden mogen de ligplaatsen slechts benutten voor eigen schepen. Het niet gebruiken van de ligplaats geeft geen recht op restitutie van het liggeld. Het verhuren van schepen met gebruikmaking van de accommodatie van de vereniging zonder toestemming van het bestuur is verboden.
2. Indien het schip verandert van eigenaar kan de nieuwe eigenaar geen aanspraak laten gelden op de ligplaats.

Regels voor onderhoudswerkzaamheden
Art. 15.
1. Ieder lid van de Watersportvereniging Numansdorp is verplicht zich minimaal twee dagdelen per kalenderjaar ter beschikking van de vereniging te stellen voor het verrichten van zelfwerkzaamheid.
2. Leden die verhinderd zijn de werkzaamheden op de gevraagde tijden te verrichten kunnen op eigen initiatief ruilen met een ander lid. Het is verboden vreemden en niet-leden de werkzaamheden te laten verrichten.
3. Minimaal één maand voor de door de Technische Commissie vastgestelde datum voor het verrichten van de werkzaamheden wordt het lid uitgenodigd voor het verrichten van werkzaamheden.
4. De uitnodiging wordt na het verrichten van de werkzaamheden door een lid van de Technische Commissie afgetekend als bewijs van het voldoen aan de gevraagde verplichting tot het verrichten van werkzaamheden.
5. Bij het niet kunnen voldoen aan de uitnodiging tot het verrichten van de geplande werkzaamheden neemt het betreffende lid binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de uitnodiging contact op met de coördinator van de Technische Commissie of de havenmeester van dienst om een andere datum vast te stellen.
6. Berichten van verhindering worden tot maximaal twee weken voor de door de Technisch Commissie in de uitnodiging genoemde datum geaccepteerd, behoudens gevallen van aantoonbare overmacht, ter beoordeling aan het bestuur. Daarna is het lid gehouden aan de uitnodiging gehoor te geven.
7. Leden die niet bijtijds, zie lid 6, een bericht van verhindering sturen naar leden van de Technische Commissie of de havenmeester van dienst en niet op het in de uitnodiging vermelde tijdstip en datum zich melden voor de werkzaamheden worden op een door het bestuur te bepalen datum en tijdstip opgeroepen voor het geven van een toelichting. Indien het lid geen gehoor geeft aan deze oproep treedt artikel 15 lid 9 in werking.
8. Indien een lid voor de tweede maal niet correct reageert op de uitnodiging tot het verrichten van werkzaamheden wordt het lid een boetebedrag in rekening gebracht.
9. In geval van herhaalde overtredingen van de regels voor zelfwerkzaamheid kan het bestuur, na hoor en wederhoor, overgaan tot royement van het betreffende lid.

Havenreglement
Art. 16. Leden en bezoekers die met hun schip in de haven liggen of gebruik maken van de tot de haven behorende accommodatie dienen de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen en de onderstaande regels in acht te nemen.
1. Men dient zich correct te gedragen en anderen niet te hinderen.
2. Het schip dient deugdelijk te worden afgemeerd met landvasten van voldoende sterkte en verstelbaar vanaf de wal.
3. In geval van slechte afmeerlijnen is de havenmeester gerechtigd passende maatregelen te nemen op kosten van de eigenaar van het betreffende schip.
4. De vaarsnelheid in de havens is beperkt tot zes kilometer per uur zodat andere schepen niet worden gehinderd.
5. De toegang naar de steigers wordt vrij gehouden voor het lossen van de bagage en vervoermiddelen dienen te worden geparkeerd op de daartoe bestemde plaatsen.
6. Van beschadigingen aan eigendommen van anderen wordt direct melding gemaakt aan de havenmeester.
7. Afwezigheid van langer dan één dag wordt mondeling of schriftelijk medegedeeld aan de havenmeester
8. Huisdieren dienen aan de lijn gehouden te worden. Uitwerpselen moeten door de eigenaar worden opgeruimd.
9. Gastengeld dient bij de havenmeester te worden voldaan.
10. Brandstof, smeerolie of verontreinigd bilgewater mag niet op het oppervlaktewater worden geloosd.
11. Er dient gebruik van de sanitaire voorzieningen op de wal te worden gemaakt.

Normen en waarden
Art. 17. Het is niet toegestaan:
1. Motoren te laten draaien anders dan om het schip te verplaatsen.
2. Op een andere plaats te gaan liggen dan officieel is aangewezen.
3. Het schip in verwaarloosde staat te laten. Eventuele bergingskosten en alle daaruit voortvloeiende schaden van een gezonken schip zijn voor rekening van de eigenaar.
4. Voorwerpen te laten slingeren.
5. Te fietsen op de steiger.

Milieuregels Watersportvereniging Numansdorp
Art. 18. Bij alle werkzaamheden aan de boten op de wal, waarbij verfresten (verf, lak verfschilfers, verfstof) vrij kunnen komen in het milieu dienen passende maatregelen ter voorkoming hiervan te worden getroffen. Dit houdt in dat:
1. Bij het aanmaken en opbrengen van lak- en (onderwater)verf gebruik moet worden gemaakt van zeilen op de grond onder het schip ter bescherming van de aardbodem. Deze zeilen moeten zijn beveiligd tegen opwaaien door toepassing van randbalken en waardoor tevens wordt voorkomen dat stof en schilfers door wind worden weggeblazen.
2. Ook bij krabben, steken e.d. waarbij poeder of schilfers vrijkomen, dient gebruik te worden gemaakt van een dergelijk grondzeil.
3. Bij het schuren van lak zowel boven als onder de waterlijn dient stofafzuiging te worden toegepast. hetzij door toepassing van het WSV-schuurapparaat met afzuiging, hetzij door eigen adequate voorzieningen.
4. Het onderwaterschip mag niet zodanig nat worden afgenomen dat bij deze handeling water wordt gemorst op de onderliggende bodem. Ook het gebruik van een hogedrukspuit voor het onderwaterschip valt hieronder en is niet toegestaan.
5. De winterstallingsplaatsen dienen door de booteigenaren schoon te worden gehouden. Potten, kwasten, schuurmateriaal, lappen e.d. dienen op de juiste manier te worden verwijderd.
6. (Afgewerkte) olie kan worden geloosd in de daarvoor bestemde tank, sleutel bij de havenmeester. In deze tank mogen geen oplosmiddelen worden uitgegoten.
7. Oliefilters en ander oliebevattend materiaal mogen op de haven alleen in de daarvoor bestemde speciale container worden afgevoerd.
8. Verfhoudend afval dient in het daarvoor bestemde vat met kneldeksel te worden gedeponeerd.

Sancties
Art. 19. Het niet correct naleven van bovenstaande regels heeft voor betrokkene het gevolg dat hij/zij door het bestuur niet meer wordt toegelaten voor een winterplaats op de wal. Bij herhaald signaleren van overtreding van het gestelde in het huishoudelijk reglement zal een lid door het bestuur worden geroyeerd.

Aansprakelijkheid
Art. 20. De Watersportvereniging Numansdorp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan persoon of goed, welke voortvloeit uit het gebruik van de haven en daarbij behorende accommodatie. Iedere gebruiker daarvan is verplicht de door hem aldaar aangerichte schade te vergoeden.

Onvoorzien
Art. 21. In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Dorpshaven 3
3281 HB Numansdorp

Havenboei (NMD): 51°42.891’N – 4°26.187’E
Havenkantoor: 51°43.491’N – 4°26.262’E

VHF 31
Tel: +31 6 22 16 27 87