+31 6 22 16 27 87

Privacy verklaring

De watersportvereniging Numansdorp (verder: WSVN) neemt privacy serieus. Deze privacyverklaring is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Leest u in deze verklaring iets waar u meer over wilt weten? Lees dan ook ons Privacyreglement. In dit reglement hebben wij uitgebreid vastgelegd hoe wij precies uitvoering geven aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt.
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@wsvnumansdorp.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende personen:

 • leden
 • bezoekers, waaronder deelnemers aan door de WSVN of gelieerde organisatie georganiseerde (opleidings-)activiteiten
 • topsporters
 • personen die zijn betrokken bij de wedstrijdsport, zoals de deelnemers en organisatoren;
 • (oud) personeel en sollicitanten
 • leveranciers
 • andere personen die bij de WSVN zijn betrokken of door de WSVN worden benaderd, zoals potentiële sponsoren

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Afhankelijk van de manier waarop u te maken heeft met de WSVN verwerken wij:

 • NAW-gegevens, land, titulatuur, geslacht, geboortedatum en -plaats
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Relatie- en/of verenigingslidnummer
 • Type en aard van het lidmaatschap
 • Informatie over de watersportdiscipline waar de betrokkene actief in is
 • Bootgegevens, zoals type en naam
 • Informatie over opleidingsniveau en kwalificaties
 • Gegevens over prestaties en vorderingen
 • Kopie ID/paspoort, BSN-nummer (ICP, uitvoeren dienstverband/vrijwilligersovereenkomst)
 • Informatie over functie en/of werkzaamheden voor aangesloten Leden, de WSVN of een andere organisatie
 • Foto’s en videobeelden
 • Gegevens betreffende het IP-adres en/of het internetgebruik
 • Gegevens over het berekenen, vastleggen en innen van contributies, giften en bijdragen
 • Gegevens die verband houden met het topsportprogramma, zoals trainingsgegevens en informatie over blessures.
 • Informatie over bijzondere gebeurtenissen in het kader van ‘lief & leed’

Waarom verwerkt de WSVN persoonsgegevens?

de WSVN verwerkt persoonsgegevens hoofdzakelijk om de belangen van de watersport te behartigen en de mogelijkheden voor het uitoefenen van de watersport te bevorderen (de statutaire doelstelling).
Meer in het bijzonder verwerkt de WSVN persoonsgegevens om:

 • De lidmaatschapsovereenkomst aan te gaan en uit te voeren.
 • Leden die lid zijn van de WSVN te ondersteunen.
 • Arbeids- en vrijwilligersovereenkomsten aan te gaan en uit te voeren.
 • Opleidings- en promotieactiviteiten te organiseren en betrokkenen hierover te informeren.
 • Bestellingen en boekingen via de e-mail/webshop/boekingsplatform te verwerken, waaronder het verstrekken van ICP’s, licenties en andere (wedstrijd)documenten.
 • Bijdragen voor het lidmaatschap, activiteiten en diensten van de WSVN te innen.
 • De werking van de website te verbeteren en de dienstverlening te analyseren en verbeteren.
 • Bestellingen te doen bij leveranciers en diensten af te nemen bij dienstverleners (derden).
 • Een archief bij te houden van informatie die de WSVN om historische en statistische redenen wenst te bewaren.
 • Geschillen, klachten en vragen te behandelen.

Wettelijke verplichtingen na te komen.

de WSVN verwerkt gegevens omdat dat nodig is om een overeenkomst uit te voeren, om haar publieke taak uit te voeren (uitgifte ICP’s) en om de wet na te leven. Soms verwerkt de WSVN persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Echter, daarbij zorgt de WSVN ervoor dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van foto’s op de website van de WSVN. De nieuws- en promotiewaarde daarvan kan mogelijk zwaarder wegen dan uw privacybelang.

Zijn de hiervoor genoemde redenen voor verwerking niet van toepassing? Dan verwerkt de WSVN uw gegevens alleen met uw toestemming.

Beveiligen en bewaren

de WSVN heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in het veiligheidsbeleid. Zo hebben onder meer alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn toegang tot persoonsgegevens en verwerken zij de gegevens vertrouwelijk. Eventuele gegevens die u in onze online formulieren invult worden encrypted verzonden. De verzamelde persoonsgegevens worden verder niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Derden

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van de WSVN worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd. We zorgen er altijd voor dat derden alleen toegang hebben tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor hun specifieke werk.
Verwerkers die in opdracht van de WSVN persoonsgegevens verwerken zijn:

Klantenfabriek
E-captain
Google Analytics
Microsoft Office
Meta
Youtube

Uw persoonsgegevens worden door deze partijen (mogelijk) ook in de VS opgeslagen. de WSVN heeft vastgesteld dat deze verwerkers zijn aangesloten bij het EU-US Privacy Shield. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau.

Informatie en rechten

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan de organisatie vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten, heeft u een klacht of een vraag? Dan kunt u altijd contact opnemen met de WSVN via info@wsvnumansdorp.nl.

U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de AVG niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de vereniging met u in overleg treden betreffende de mogelijkheid tot continuering van uw lidmaatschap en vervolgens deze verwijdering doorgeven aan de organisaties die betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Wij zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Website en nieuwsbrieven

Via onze website kan u zich inschrijven voor evenementen van de vereniging. Bij inschrijving gaat u akkoord met de verwerking van de gevraagde gegevens behorende bij het evenement. Voor ontvangst van onze nieuwsbrief moet u zichzelf actief inschrijven met naam en emailadres via de website waarna u de nieuwsbrieven in het aangegeven emailadres ontvangt. Bij iedere nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid voor uitschrijven en verwijderen van de gegevens.

Minderjarigen

Indien minderjarigen zich willen registreren moet daar expliciete toestemming van ouder of voogd bij worden overlegd.

Wijziging van het privacy beleid

De vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. De meest recente versie van onze privacyverklaring zal altijd opgenomen zijn op deze pagina.

Contactgegevens inzake verwerking persoonsgegevens:

telefoonnummer +31 6 22 16 27 87

vragen Secretaris@wsvnumansdorp.nl

Dorpshaven 3
3281 HB Numansdorp

Dorpshaven 3
3281 HB Numansdorp

Havenboei (NMD): 51°42.891’N – 4°26.187’E
Havenkantoor: 51°43.491’N – 4°26.262’E

VHF 31
Tel: +31 6 22 16 27 87