+31 6 22 16 27 87

Privacy Policy

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

WSV Numansdorp hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WSV Numansdorp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als WSV Numansdorp zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens van Leden worden door WSV Numansdorp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden;
Communicatie tussen WSV en de leden ten behoeve van de in de Statuten (Numansdorp 22-11-2005) geformuleerde doelstelling van de WSVN: De beoefening en bevordering van de watersport door het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen en lezingen, het organiseren van wedstrijden en tochten, het aanbrengen en het instandhouden van de nodige accommodatie, het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven en andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan WSV Numansdorp volgende persoonsgegevens van u vragen:

Achternaam, Voornaam, Adres, Postcode, Woonplaats, Man/Vrouw, Geboortedatum, Telefoon,

Mobiel, E-mail adres, Type boot, Naam boot, Lengte boot, Breedte boot, Diepgang boot, Beroep.

Uw persoonsgegevens worden door WSV Numansdorp opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van uw lidmaatschap van de WSV Numansdorp en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Persoonsgegevens van geïnteresseerden/aspirant leden worden door WSV Numansdorp bewaard ten behoeve van de informatieverstrekking/contacten met betrekking tot toekomstig lidmaatschap.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het via email en/of inschrijfformulier verstrekken van de gegevens door het aspirant lid;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan WSV Numansdorp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Achternaam, Voornaam, Adres, Postcode, Woonplaats, Man/Vrouw, Geboortedatum,Telefoon,

Mobiel, E-mail adres, Type boot, Naam boot, Lengte boot, Breedte boot, Diepgang boot, Beroep.

Uw persoonsgegevens worden door WSV Numansdorp bewaard ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde/aspirant lid.

De adres- en/of emailadres-gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan onze activiteiten commissie verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het verzorgen van uitnodigingen en aan onze havenmeesters voor het indien noodzakelijk onderhouden van contact met leden over hun in de haven liggende schepen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven (het aanmeldingsformulier ons is toegezonden).

WSV Numansdorp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens WSV Numansdorp van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
U heeft recht op inzage, rectificatie of – na afloop van uw lidmaatschap – verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met de secretaris of de penningmeester van de WSV Numansdorp!

Dorpshaven 3
3281 HB Numansdorp

Havenboei (NMD): 51°42.891’N – 4°26.187’E
Havenkantoor: 51°43.491’N – 4°26.262’E

VHF 31
Tel: +31 6 22 16 27 87